Uppstallningsavtal

Stallvärd

 

Eriksdal Islandshästar

 

(Islandshästmarknaden Sverige HB)

 

Magnus Sjöberg och Fenella Dunlop

 

Hästägare

 

Namn:

 

Adress:

 

Telefon, bostad:

 

Mobil:

 

E-post:

 

Häst

 

Namn:

 

Färg/tecken:

 

Försäkringsbolag:

 

Försäkringsnummer:

 

I inackorderingen ingår:

 

Analyserat hösilage och uträknade foderstater.

 

 Det kraftfoder och de mineraler som eventuellt behövs för att kompletera hösilaget. Övrigt eventuellt annat foder köpes in av stallvärdarna, mot extra ersättning. Eventuellt eget foder förvaras på av stallägarna anvisad plats.

 

 Lösdrift, friskt vatten varje dag, salt, halmbädd.

 

 Elkostnad för stall, rasthage och ridvolt.

 

 Underhåll av stall, ridvolt och hagar.

 

 Daglig rengöring av boxplats.

 

 Fodring med hösilage 3 ggr/dag. Ungefärliga tider för fodringen; 8.30, 15.00, 23.00

 

 Tillgång till belyst ridvolt och longervolt.

 

 Upp till 10 kg analyserat hösilage/dag samt kraftfoder enligt ovan.

 

 Tillgång till sjukbox med permanentbädd.

 

 Utsläpp ur box när hästen är torr.

 

 En garderob för förvaring av utrustning, en sadelhängare, en låda för egna tillskott och hinkar.

 

 Provtagning av träck, dock ej själva prov och avmaskningskostnaden.

 

 Tillsyn av hästarna alla dagar året runt (grovvisitation, det vill säga ser hästen frisk ut, beter den sig som den brukar, har den stora öppna sår eller är halt). Det åligger hästägaren själv att göra den noggranna visitationen (lukta, känna att hästen inte har avvikelser mor det normala).

 

I inackorderingen ingår inte

 

 Skoning, veterinärvård, mediciner och sjukvårdsartiklar eller underhåll och vård av mundering och utrustning.

 

 Skötsel eller handhavande av hästen utanför stallet, annat än till/från hage och under förutsättning att hästen går att hantera på ett normalt sätt.

 

 Kostnad för tränare.

 

 Täckesbyte på häst vid ut/insläpp (undantag svettäcken som tas av när hästen torkat).

 

 Träckprov och eventuell avmaskning

 

Hyresvärdens rättigheter och skyldigheter

 

 Hyresvärden skall svara för att stallet/anläggningen är i godtagbart skick samt att utfodring och skötsel, i den utsträckning avtalet anger, är tillfredsställande samt att ordningen i stallet/anläggningen är god.

 

 Hyresvärden svarar inte brandförsäkring av hästen.

 

 Hyresvärden äger rätt att flytta hästen till annan likvärdig box eller hage.

 

 Hyresvärden äger rätt att med en månads varsel till hyresgästen göra hyresjusteringar för boxeller lösdriftsplats.

 

 Hyresvärden ansvarar för avmaskning av samtliga hästar i stallet. För avmaskningen betalar hästägaren i förskott i samband med stallhyran (alternativt träckprov).

 

Hästägarens rättigheter och skyldigheter

 

 Öppettider: stallet 05.30 – 24.00, ridvolten är fri att disponeras samma tider, dock med undantag om någon bokat volten för lektionsridning.

 

Bokning av volten ska göras minst 24 timmar i förväg. Det görs i facebookgruppen Eriksdal Islandshäs

 

 Det åligger hästägaren att rätta sig efter de stallregler som hyresvärden uppställt.

 

 Det åligger hästägaren att hålla hästen försäkrad, A1 eller motsvarande.

 

 Underupplåtelse eller överlåtelse av detta avtal får ej göras utan hyresvärdens medgivande.

 

 Om hyresvärden bryter mot detta avtal har hästägaren rätt till skälig reduktion elleråterbetalning av motsvarande del av uppstallningskostnaden.

 

 Om hästägaren eller personer i anslutning till denne bryter mot avtalet eller av hyresvärden uppställda regler av väsentlig betydelse har värden rätt att förbjuda tillträde till stallet/anläggningen. I sådant fall åligger det hästägaren att senast 10 dagar efter uppmaning härom hämta hästen.

 

 Om hästägaren icke i tid uppfyller sin skyldighet att erlägga inackorderingsavgift och icke inom 14 dagar efterkommer anmaning härom äger hyresvärden rätt att uppsäga avtalet till omedelbart upphörande. Hästen skall då avhämtas senast en månad efter uppsägningen.

 

Hyresvärden äger dock tills full betalning sker utnyttja sin retentionsrätt i hästen vilket innebär rätt att kvarhålla hästen till dess full betalning sker.

 

 I syfte att erhålla betalning äger värden efter erhållen exekutionstitel (dom eller bevis på betalningsförläggande) anvisa hästen till kronofogdemyndigheten för utmätning.

 

 Hästägaren garanterar att hästen är fullt frisk och inte har symptom på någon smittsam sjukdom samt inte är krubbitare eller vävare. Veterinärintyg skall kunna uppvisas vid anfordran.

 

 Hästägaren ger hyresvärden rätt att på hästägarens bekostnad anlita veterinär vid akut sjukdom på dennes häst (ex kolik, allvarlig sårskada etc.). Hyresvärden skall vid mindre akut skada först försöka kontakta berörd hästägare innan veterinär tillkallas.

 

 Hästägaren är ansvarig för eventuella skador på anläggningen, förorsakade av honom/henne eller den han/hon sätter i sitt ställe (medryttare).

 

Ansvarsfrågor

 

 För skada på hästen eller utrustningen ansvarar inte hyresvärden i annat fall än då han förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

 

 Hyresvärden ansvarar inte heller för skada som hästen förorsakar tredje man i annat fall än då han förfarit uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

 

 För sådan skada eller sjukdom på hästen som uppkommit på grund av vårdslöshet från hyresvärden är hyresvärden ansvarig i den utsträckningen som gällande lag anger och hyresvärdens försäkring täcker.

 

 För skada som förorsakats av hästen är hästägaren ansvarig i den mån skadan inte uppkommit genom vårdslöshet från hyresvärdens eller dennes personal.

 

Tillval

 

 För sjuk häst som står i sjukhage under dagen och på stall under natten tillkommer 150 kr/vecka.

 

 För häst som av annan anledning ska stå på stall under nätterna tillkommer 450 kr/vecka

 

Medryttare

 

Hästägaren ansvarar för att eventuella medryttare är informerade om stallets regler.

 

Ev. medryttare skall presenteras för stallvärd och information om personens telefonnummer m.m.föras in på stallets adress- och telefonlista. Alla medryttare ska skriva medryttaravtal och stallvärde ska ha en kopia.

 

Avlämnande

 

Efter uppstallningstidens utgång skall hästen hämtas av hästägaren.

 

Kostnad för återtransport

 

Kostnad för återtransport skall betalas av hästägaren.

 

Avtalstid

 

Avtalet gäller tillsvidare.

 

Avtalets hävande

 

 Om hästägaren eller hyresvärden i väsentligt avseende bryter mot bestämmelserna i detta avtal kan avtalet av andra parten omedelbart hävas.

 

 Uppsägningstid är senast en månad innan avflyttning sker, ge besked till berörd part.

 

Kostnad och betalning

 

För uppstallning erlägger hästägaren förskottsvis per kalendermånad 2400 kronor/månad inkl. moms

 

(1920 kronor/månad exkl. moms).

 

Pengarna sätts in på konto Plusgiro 50 42 92 - 4 eller Bankgiro 388 - 6595 (Eriksdal Islandshästar/Magnus Sjöberg).

 

Undertecknade har tagit del av ovanstående, samt av stallreglerna, och är införstådda med att avtalet är en bindande överenskommelse, till dess att någondera part säger upp avtalet. Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar vilket parterna har var sitt exemplar.

 

Ort: ______________ / -20

 

  

_______________________________________________

 

Hästägare

 

_________________________________________________

 

Uppstallningsvärd (Eriksdal Islandshästar)

Copyright @ All Rights Reserved